SeniorInfo.sk O projekte Novinky Dôležité kontakty Rady seniorom Ako vybaviť Partneri Blog Kontakt

© 2018 - 2024 Seniorské informačné centrum

09.03.2022

Seniorinfo.sk Prevencia 0

1505

A- A+

Cieľom projektu „Vek nemôže byť dôvodom k diskriminácii“ je špecializovanými informačnými aktivitami zabezpečovať prevenciu a elimináciu diskriminácie. Diskriminácia predstavuje situáciu, keď osoba je určitým spôsobom znevýhodnená na základe „chránenej charakteristiky“ definovanej v antidiskriminačnom zákone.

K diskriminácii môže dôjsť viacerými spôsobmi, pričom rozlišujeme najmä tieto jej druhy: priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie a navádzanie na diskrimináciu.

 • Priama diskriminácia je charakterizovaná rozdielnym zaobchádzaním, pričom sa musí preukázať, že s údajnou obeťou diskriminácie sa zaobchádzalo menej priaznivo na základe toho, že mala charakteristiku patriacu do „chráneného dôvodu“. Vek je chránenou charakteristikou v zákone. Priamou diskrimináciou je konanie, ktorým niekto priamo znevýhodňuje určitú osobu pre jej určitú vlastnosť alebo danosť, napr. pre jej vek.

 

 • Menej priaznivé zaobchádzanie sa určuje na základe porovnania údajnej obete diskriminácie a inej osoby v podobnej situácii, ktorá nemá chránenú charakteristiku v zmysle antidiskriminačného zákona.

Zlé zaobchádzanie možno definovať ako ojedinelé alebo opakované nevhodné konanie v rámci akéhokoľvek vzťahu, v ktorom sa očakáva dôvera a následkom čoho je poškodzovanie alebo ubližovanie starším ľuďom.

V rámci projektu poskytujeme informačné a osvetové aktivity, ktoré sú zamerané na pomoc najmä starším ľuďom s cieľom identifikovať nezákonné správanie voči nim.

 

Stereotypy

Cieľom projektu „Vek nemôže byť dôvodom k diskriminácii“ je špecializovanými informačnými aktivitami zabezpečovať prevenciu a elimináciu diskriminácie. V projekte sa lektori a osvetoví pracovníci nepriamo prostredníctvom uvádzania príkladov z praxe zameriavajú na odstraňovanie diskriminačných praktík, radia ako napĺňať ciele typické pre nediskriminačnú politiku a rovnosť príležitostí, a tým eliminovať rozdiely, ktoré vedú napr. k nepriamej diskriminácii.

Lektori a osvetoví pracovníci sa tiež zameriavajú na tieto témy:

 • rozpoznávanie stereotypných názorov,
 • posilnenie akceptovania vlastnej osobnosti a osobnosti iných ľudí,
 • aktívne občianstvo a uvedomenie si práv a povinností – rešpektovanie základných princípov demokracie a tolerancie,
 • podpora vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,
 • zvýšenie povedomia spoločnosti k odstraňovaniu stereotypov voči znevýhodneným skupinám obyvateľov,
 • odstraňovanie stereotypov k rozdielom v prístupe na trh práce a v odmeňovaní.

Aktivity sú vedené najmä cez organizačné jednotky Jednoty dôchodcov na Slovensku. Hlavnými dôvodmi  združovania sa seniorov sú obhajoba, presadzovanie a uplatňovanie práv seba samých ako znevýhodnených občanov z dôvodu veku a možnosť podieľať sa na riešení vlastných životných problémov, navzájom si pomáhať, odovzdávať skúsenosti z prekonávania prekážok súvisiacich s vekom a motivovať seba a iných k riešeniu vlastných problémov.

 

Seniori a diskriminácia

Cieľom projektu „Vek nemôže byť dôvodom k diskriminácii“ je špecializovanými informačnými aktivitami zabezpečovať prevenciu a elimináciu diskriminácie. Rovnosť ľudí je všeobecne uznávaným ideálom, ku ktorému sa v súčasnosti hlásia všetky civilizované a demokratické štáty sveta. Legislatíva jednotlivých štátov obsahuje ustanovenia, podľa ktorých sú si všetci ľudia rovní vo svojich právach, a ktoré zakazujú diskrimináciu na základe viacerých dôvodov, väčšina z nich i na základe veku.

Napriek tomu sa v reálnom živote často stretávame s negatívnymi prejavmi voči ľuďom s vyšším vekom. Takéto využívanie bezmocnosti starších ľudí je časté, a to najmä z dôvodu ich:

 • nižšej mobility pri volaní o pomoc,
 • nevedomosti o možnostiach pomoci,
 • stratou pohyblivosti, a iné.

Tieto nevýhody robia zo starších ľudí vhodný objekt pre diskriminačné konanie a násilie. Náročná situácia súvisiaca aj s pandémiou Covidu-19 spôsobuje, že tradičné rodinné hodnoty a úcta voči starším ľuďom sa vytráca.

V projekte máme definované riziká seniorskej populácie, akými sú:

 • veková diskriminácia,
 • sociálna exklúzia – vylúčenie zo spoločnosti,
 • nízke príjmy v starobe, ktoré nepostačujú na zabezpečenie najzákladnejších životných potrieb,
 • nedostatok služieb a starostlivosti – nerovnosť prístupu k službám.

Na základe uvedených rizík v projekte zameriavame svoju pomoc medzi seniorov cez lektorskú a osvetovú činnosť.

Kľúčové slová

Komentáre (999)

Warning box with link...

seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
 1. seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita

  Name Surname - 20.08.2017, 21:00

  Edit

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, sem erat blandit metus, ac nonummy magna odio pharetra felis.

  Reply
 2. seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita

  Name Surname - 20.08.2017, 21:00

  Edit

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, sem erat blandit metus, ac nonummy magna odio pharetra felis.

  Reply
  1. seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita

   Name Surname - 20.08.2017, 21:00

   Edit

   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean et est a dui semper facilisis. Pellentesque placerat elit a nunc. Nullam tortor odio, rutrum quis, egestas ut, posuere sed, felis. Vestibulum placerat feugiat nisl. Suspendisse lacinia, odio non feugiat vestibulum, sem erat blandit metus, ac nonummy magna odio pharetra felis.

   Reply

Dôveruj, ale preveruj!

Prečítajte si 7 najdôležitejších rád o bezpečnosti pre seniorov...

Č Í T A Ť   V I A C

Partneri

Pridajte sa k našim partnerom!

 • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
 • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita
 • seniorinfo.sk, informacne centrum, senior, seniori, dochodca, dochodkyna, dochodcovia, podvody, rady, poradenstvo, odborne poradenstvo, odborne, besedy, prednasky, workshop, bezpecnost, bezpecie, zdravie, domace nasilie, prevencia, kriminalita